Polski paszport 10 letni

http://wallakra.com/?santavswediya=k%C3%B6pa-Cialis-med-master&997=2d Polski paszport 10 letni

opções binárias regulamentadas Polski paszport 10 letni czyli paszport książeczkowy ważny na 10 lat wydawany jest obywatelom polskim na stałe zamieszkującym w Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. Okres oczekiwania na paszport z ważnością na 10 lat wynosi ok. 3 miesięcy. Dlatego zaleca się składanie wniosków o nowy paszport minimum 6 miesięcy przed utratą ważności dotychczas posiadanego. Jeżeli okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport zwykły z odpowiednim wyprzedzeniem, można przy składaniu wniosku paszportowego wystąpić z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego. Dokument ten jest ważny 1 rok, będzie w tym okresie spełniał wszystkie funkcje 10-letniego paszportu.

http://www.segway.fi/?kastoto=best-option-brokers&680=9b Dokumenty potrzebne na Polski paszport 10 letni:

  1. Wypełnione 2 egzemplarze kwestionariusza, które dostępne są w Konsulacie.
  2. Trzy fotografie o wymiarach 5×4 cm, fotografia musi spełniać wymogi czyli: głowa bez nakrycia i ciemnych okularów, przy zachowaniu równomiernego oświetlenia twarzy. Na odwrocie zdjęć napisane drukowanymi literami imie i nazwisko osoby na zdjęciu.
  3. Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (paszport lub dowód osobisty). Jeżeli osoba starająca się o nowy paszport utraciła poprzedni, musi przedstawić zgłoszenie o utracie wzór zgłoszenia dostępny w Konsulacie.
  4. Skrócony odpis aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego – w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy; dotyczy to również dzieci urodzonych za granicą.
  5. Akt małżeństwa wydany przez polski USC zarówno w przypadku wniosku o wydanie nowego paszportu z powodu zmiany nazwiska, jak i w przypadku wniosku osób, których związki małżeńskie nie zostały zarejestrowane w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego (mimo posiadania przez te osoby paszportów z wpisanymi nowymi nazwiskami).
  6. Pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego w przypadku gdy osoba ubiegająca się o paszport nie posiada zdolności do czynności prawnych.
  7. Jeżeli o wydanie paszportu lub wpisanie do paszportu rodzica ubiega sie osoba małoletnia, wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych, chyba że z orzeczenia sadu wynika, iż prawo do decydowania w tej sprawie nie przysługuje jednemu lub obojgu z rodziców.
  8. Numer ewidencyjny PESEL. Jeżeli osoba wnioskująca o wydanie paszportu nie ma tego numeru musi wypełnić wniosek (dostępny w Konsulacie) o nadanie numeru PESEL i dołączyć odpis aktu urodzenia. W przypadku posiadania innego nazwiska, niż w akcie urodzenia, należy dodatkowo przedstawić odpowiedni akt stanu cywilnego.

enter site Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5 z pózn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 35, poz. 306) w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach.

source url Opłaty za wydanie paszportu są przyjmowane: w gotówce w kasie Konsulatu, w czekach wystawionych na “Consulate of Poland in London” lub Postal Order.

follow url Tutaj można zarejestrować się na wizytę w konsulacie.

الأعمال خيار ثنائي Więcej informacji:

är binära optioner en bluff follow url Consulate General Of The Republic Of Poland
73 New Cavendish Street, London W1W 6LS
Tel: 0870 774 2800
Email: konsulat@polishconsulate.co.uk
www.polishconsulate.co.uk

Zostaw Komentarz

Newer Post

Zostaw komentarz

http://cougars-rencontres.fr/?fityue=rencontre-sportive-granby&345=12 Twoj email nie będzie publikowany.

go to link