Utrata dowodu osobistego

Utrata dowodu osobistego

Utrata DOWODU OSOBISTEGO (obowiązuje od 1 marca 2015 r. )

Uprzejmie informujemy, że zgodnie  z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212), posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – zgłoszenia utraty dokumentu dokonuje NIEZWŁOCZNIE i OSOBIŚCIE w najbliższej placówce konsularnej RP. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego dokonuje się w godzinach obslugi interesantów, bez  konieczności rejestracji wizyty w urzędzie.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Jednocześnie informujemy, iż złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy w  dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy na terenie Polski. Osoby przebywające za granicami kraju, które nie mają możliwości złożenia wniosku osobiście w Polsce, mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postacie elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lubpodpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wyjaśnienie w związku z informacjami na temat profilów zaufanych ePUAP i możliwości wyrabiania dowodów osobistych.

W związku z informacjami pojawiającymi się w prasie polonijnej Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Edynburgu wyjaśnia, iż konsulowie nie posiadają uprawnień do przyjmowania wniosków o wyrobienie dowodu osobistego. Konsul może natomiast potwierdzić profil zaufany na platformie ePUAP (http://www.epuap.gov.pl/), za pośrednictwem której istnieje możliwość wyrobienia dowodu osobistego.  W tym celu należy utworzyć konto na ww. platformie i złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego, a następnie umówić się na wizytę w Konsulacie w celu potwierdzenia profilu zaufanego przez Konsula.

Profil zaufany powinien zostać potwierdzony w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku. W celu umówienia wizyty należy wysłać email na adres edinburgh@msz.gov.pl, manchester@msz.gov.pl, london@msz.gov.pl podając swój nr telefonu celem ewentualnego oddzwonienia. Jednocześnie Konsulat informuje, iż na wizytę należy zgłosić się z wydrukowanym wnioskiem o potwierdzenie profilu zaufanego oraz ważnym dokumentem tożsamości.Nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w oparciu o dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którego data ważności już upłynęła lub w oparciu o brytyjskie prawo jazdy.

Ponadto Konsulat zwraca uwagę, że dane we wniosku powinny odpowiadać polskiej pisowni imion i nazwisk. Ewentualne złożenie wniosku np. z pominięciem polskich znaków diakrytycznych uniemożliwi weryfikację wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z danymi zawartymi w ewidencji PESEL.

Formularz zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Źródło: msz.gov.pl

Zostaw Komentarz

Zostaw komentarz

Twoj email nie będzie publikowany.